18:30 EST SATurday, 24/02/2018

Total Total : 242649

Support Online

PTT EXIM - (84-0274) 3723 684

Sales - (84) 903810576

RECRUITMENT

Home » Recruitment

Nhân Viên kinh doanh - XNK

Nhân Viên kinh doanh - XNK

- Xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch kinh doanh và doanh số theo quý, năm. - Tìm kiếm nguồn khách hàng trong và ngoài nước, ký hợp đồng với khách hàng mới; duy trì mối quan hệ tốt với các khách hàng cũ và đối tác chiến lược của Công ty...